Rotary Golfdag op G&CC Lauswolt

Vier Friese Rotaryclubs organiseren op 8 september 2023 een golfdag op G&CC Lauswolt.
De gehele opbrengst gaat naar Sterke Yerke.

www.rotarygolfdaglauswolt.nl